Promocja Regionu Chojnickiego

Deklaracja dostępności


Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://promocja-chojnice.mojbip.pl.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2016-02-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-19.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- część dokumentów do pobrania nie jest dostępna cyfrowo,
- tabele prezentujące dane nie posiadają: tytułu, opisu, zdefiniowanych nagłówków,
- linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
- mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu cel linku nie jest odpowiednio określony,
- załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
- zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
- pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, np. filmy które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy, mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-19.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Piekarska-Guzelak, adres poczty elektronicznej promocja@promocjachojnice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0048 52 397 05 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o., Stary Rynek 4, 89-600 Chojnice

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Stary Rynek pod numerem 4, oznaczone jako Promocja Regionu Chojnickiego – Informacja turystyczna (międzynarodowy symbol i ).

Biuro Promocji Regionu Chojnickiego umieszczone jest na parterze, z dużą przeszkloną witryną, przez którą pracownik widzi osobę, do której w razie potrzeby może podejść na jej wyraźny znak dźwiękowy (pukanie) lub gest chęci rozmowy.

Biuro nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku, w którym znajduje się biuro Promocji Regionu Chojnickiego przed budynkiem Urzędu Miejskiego (ratusza) wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce w pobliżu skrzyżowania z ulicą Podgórną od strony ul. Młyńskiej.

Do pomieszczeń zajmowanych przez Promocję Regionu Chojnickiego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:

w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w biurze Promocji Regionu Chojnickiego,
w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer 52393675 ,
w formie mailowej na adres promocja@promocjachojnice.pl,
poprzez wysłanie sms-a na nr telefonu 501 650 362


Dostępność do tłumacza języka migowego


Pracownik Promocji Regionu Chojnickiego sp. z o.o. skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia termin realizacji świadczenia.Załączniki


:
Raport o stanie...
Szczegóły pliku
Nazwa: Raport o stanie zapewnienia dostępności.pdf
Opis: Raport o stanie zapewnienia dostępności.
Utworzono: 2021-03-30 10:06:26
Data dodania: 2021-03-30 11:08:50
Autor pliku: Joanna Piekarska-Guzelak
Wprowadził/a: Piekarska-Guzelak Joanna
Rozmiar pliku: 0.11 MB MB
Rozszerzenie pliku: pdf