Promocja Regionu Chojnickiego

Deklaracja dostępności serwisu Promocji Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. w Chojnicach

Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z.o.o. w Chojnicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip:  promocja-chojnice.mojbip.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do promocja-chojnice.mojbip.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.02.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.11.2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy do minimum starają się ograniczyć korzystanie z takich plików i zamieszczać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie skanów dokumentów. Redaktorzy dołożą wszelkich starań aby w miarę możliwości nowe dokumenty były przygotowywane poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia 20.05.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Joanna Piekarska-Guzelak, adres poczty elektronicznej promocja@chojnice.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o., Stary Rynek 4, 89-600 Chojnice

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Stary Rynek pod numerem 4, oznaczone jako Promocja Regionu Chojnickiego – Informacja turystyczna (międzynarodowy symbol i ).

Biuro Promocji Regionu Chojnickiego umieszczone jest na parterze, z dużą przeszkloną witryną, przez którą pracownik widzi osobę, do której w razie potrzeby może podejść na jej wyraźny znak dźwiękowy (pukanie) lub gest chęci rozmowy.

Biuro nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu budynku, w którym znajduje się biuro Promocji Regionu Chojnickiego przed budynkiem  Urzędu Miejskiego (ratusza) wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 1 miejsce w pobliżu skrzyżowania z ulicą Podgórną od strony ul. Młyńskiej.

Do pomieszczeń zajmowanych przez Promocję Regionu Chojnickiego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Osoby głuchonieme chcące załatwić sprawy  proszone są o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą wybranej metody komunikowania się i może nastąpić:

  1. w formie pisemnej poprzez złożenie pisma w biurze Promocji Regionu Chojnickiego,
  2. w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma faksem na numer 52393675 ,
  3. w formie mailowej na adres promocja@chojnice.pl,
  4. poprzez wysłanie sms-a na nr telefonu 501 650 362


Pracownik Promocji Regionu Chojnickiego sp. z o.o. skontaktuje się z osobą głuchoniemą (w sposób, który został przez nią wskazany) celem ustalenia termin realizacji świadczenia.

Koordynatorem do spraw dostępności jest pani Joanna Piekarska-Guzelak, tel. 52 3970597, e-mail:promocja@chojnice.plŚwiadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności